คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธมลวรรณ ดาทอง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัครนันท์ ศรีบุญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัทชา เย็นเจริญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์ธิดา อัตตะฤทธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนภรณ์ คาไทย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖