คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแมน เจริญวัลย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนียาพร ดีสุขประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง