คณะผู้บริหาร

นางฉลองจิตร มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประเสริฐ บุญสันท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรุ้ง นามวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา