คณะผู้บริหาร

นางฉลองจิตร มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรุ้ง นามวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเจษฐ์ชฎาพร สาลาสุตา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา